00:00
00:15 اگهی - میان برنامه
00:15
00:45 گزیده دکتر سلام
01:00
00:55 مستند7
01:55
00:05 سرود
07:00
07:05
00:30 هفت رنگ
07:35
00:10 میان برنامه
08:00
00:10 صلوات خاصه
08:10
00:30 تهرانگرد
09:00
00:30 آخ جون کارتون
09:30
11:00
01:00 مشاعره
12:00
00:45 استارت
12:45
00:15 مدرسه حفظ
13:00
13:30
00:40 زنده دکتر سلام
14:10
01:00 محله بهداشت
15:10
15:45
16:00
17:00
17:45
00:15 میان برنامه - آگهی
18:00
00:35 تهرانگرد
18:35
00:05 میان برنامه
18:40
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
20:00
20:45
21:00
23:00

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد