00:00
00:30 لحظه گرگ و میش
00:30
00:10 پخش
00:40
00:25 لحظه دیدار سری جدید
01:05
00:25 مسیر
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 بازپخش میان برنامه
01:55
00:55 مسابقه هوش برتر
02:50
00:10 پخش
03:00
01:30 بازپخش سینمایی مینا و پلنگ
04:30
00:45 بازپخش کنکاش
05:15
00:05 بازپخش میان برنامه
05:20
00:40 بازپخش ایران شهر
06:00
01:30 بازپخش باهمستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:45 بازپخش لحظه گرگ و میش
08:30
00:10 بازپخش پخش
08:40
00:25 بازپخش لحظه دیدار سری جدید
09:05
00:25 بازپخش مسیر
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:55 بازپخش مسابقه هوش برتر
10:50
00:10 بازپخش پخش
11:00
01:30 بازپخش سینمایی مینا و پلنگ
12:30
00:45 بازپخش کنکاش
13:15
00:05 بازپخش میان برنامه
13:20
00:40 بازپخش ایران شهر
14:00
01:30 بازپخش با همستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:45 بازپخش لحظه گرگ و میش
16:30
00:10 بازپخش پخش
16:40
00:25 بازپخش لحظه دیدار سری جدید
17:05
00:25 بازپخش مسیر
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
01:20 سینمایی در راه خانه عروس
20:20
00:10 پخش
20:30
00:50 کاروانسرا
21:20
00:10 پخش
21:30
00:25 تولد یک رویا
21:55
00:05 میان برنامه
22:00
01:15 زنده با همستان - ولی زاده
23:15
00:15 پخش
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:20 کلاه پهلوی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد